സന്നിധി

ധനികൻ്റെ പടിവാതിലിലെ ദരിദ്രനെപ്പോലെ ഭിഷഗ്വരൻ്റെ മുൻമ്പിലെ രോഗിയെപ്പോലെ നീർച്ചാലിനരികിലെ ദാഹാർത്തനെപ്പോലെ ഞാൻ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിനു മുമ്പിൽ ആയിരിക്കും.
…………………………………………..
വി. ഫ്രാൻസീസ്

ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി മഹത്വീകരിക്കപ്പെട്ട ഈശോയുടെ തിരുശരീരമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“If God had to build a door, it’s because we erected a wall.”
~ Craig D. Lounsbrough🌹🔥❤️
Good Morning… Have a blessed Sunday….

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s