എല്ലാമെല്ലാം

നീ ദിവ്യകാരുണ്യമാണ്.
ഞങ്ങളുടെ ഭക്ഷണവും
വസ്ത്രവും നീയാണ്.
സമ്പത്തും സങ്കേതവും നീയാണ്.ഞങ്ങളുടെ രോഗത്തിന് ഔഷധവും സാത്താനെ തുരത്തുന്ന
പടവാളും നീയാണ്.
ഞങ്ങളുടെ എല്ലാമെല്ലാം.
…………………………………………..
വി.പീറ്റർ ജൂലിയൻ അയ്മർഡ്

ദൈവീക സ്നേഹം ഞങ്ങളിലേക്ക് പകർന്നു നൽക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമേ ,ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“Because God has made us for Himself, our hearts are restless until they rest in Him.”
St Augustine🌹🔥❤️

Good Morning….
Have a wonderful Independence Day…. and Happy Feast of the Assumption of our mother Mary…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s