ആഗസ്റ്റ് 16 വിശുദ്ധ റോക്ക് | Saint Roch

ആഗസ്റ്റ് 16 – വിശുദ്ധ റോക്ക് | Saint Roch

Advertisements

രോഗികളുടെ പ്രത്യേകമദ്ധ്യസ്ഥനായ വിശുദ്ധ റോക്കിന്റെ ഓർമ്മതിരുനാൾ.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: From Pixabay

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

Advertisements
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s