ആഗസ്റ്റ് 17 വിശുദ്ധ ഹയസിന്ത് | Saint Hyacinth

ആഗസ്റ്റ് 17 – വിശുദ്ധ ഹയസിന്ത് | Saint Hyacinth

Advertisements

“വടക്കിന്റെ അപ്പോസ്തലൻ” എന്നും “പോളണ്ടിന്റെ അപ്പോസ്തലൻ” എന്നും അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന തീക്ഷ്ണമതിയായ മിഷണറിയും ഡൊമിനിക്കൻസന്യാസസമൂഹത്തിലെ ആദ്യ അംഗങ്ങളിൽ ഒരാളുമായിരുന്ന വിശുദ്ധ ഹയസിന്തിന്റെ തിരുനാൾ.

Script, Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: From Pixabay

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s