ആഗസ്റ്റ് 18 വിശുദ്ധ ഹെലേന | Saint Helena

ആഗസ്റ്റ് 18 – വിശുദ്ധ ഹെലേന | Saint Helena

Advertisements

കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ചക്രവർത്തിയുടെ മാതാവും യേശുവിന്റെ കുരിശ്‌ പിൽക്കാലത്ത്‌ കണ്ടെത്തിയ ആളുമായ വിശുദ്ധ ഹെലേന രാജ്ഞിയുടെ തിരുനാൾ.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: From Pixabay

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s