ദാഹം

ആത്മാവിൻ്റെ ദാഹം ശമിപ്പിക്കാൻ ദൈവത്തിനു മാത്രമേ കഴിയൂ. അതിനാലാണ് അവൻ അപ്പമായി തീർന്നത്.
…………………………………………..
വി. ജോൺ മരിയ വിയാനി

ആത്മാവിൻ്റെ ജീവനായ തിരുശരീരമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

Find joy that will lead to the Divine, if you live this way you will always live in great peace.
St Teresa of Avila🌹🔥❤️

Good Morning…. Have a Joyful day….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s