ദിവ്യകാരുണ്യ സ്നേഹം.

മണ്ണിലെയും വിണ്ണിലെയും സകല സ്നേഹത്തെയും അതിശയിക്കുന്ന സ്നേഹമാണ് ദിവ്യകാരുണ്യ സ്നേഹം.
…………………………………………..
വി. ബർണാർദ്
ഏശയ്യാ പ്രവാചകനെ ശുദ്ധീകരിച്ച തീക്കട്ടയേ, ഞങ്ങളെയും വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ.

With us, it is finally impossible; but with God, all things—including the making of saints—are possible.
Bishop Barron🌹🔥❤️

Good Morning…. Have a gloriousday….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s