ആഗസ്റ്റ് 23 ലീമായിലെ വിശുദ്ധ റോസ | Saint Rosa of Lima

ആഗസ്റ്റ് 23 – ലീമായിലെ വിശുദ്ധ റോസ | Saint Rosa of Lima

Advertisements

“സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ കുരിശല്ലാതെ മറ്റൊരു ഗോവണിയില്ല” എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ലീമായിലെ വിശുദ്ധ റോസയുടെ തിരുനാൾ.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: From Pixabay

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s