സ്നേഹ കൂദാശ.

ദിവ്യകാരുണ്യം സഭയുടെ സമസ്ത ആത്മീയ സമ്പന്നതയുടെയും നിധികുംഭമാണ്. ജീവൻ്റെ അപ്പമായ ക്രിസ്തു, ആത്മാവിനെ നമുക്കു നല്കുന്ന സ്നേഹ കൂദാശ.
…………………………………………..
വത്തിക്കാൻ II

ആത്മീയ ഉണർവിലേയക്കു നയിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“What I know of the divine
science and holy scripture,
I learned in the woods and fields.”
~ St Bernard of Clairvaux 🌹🔥🌹

Good Morning… Have a nice day…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s