ആഗസ്റ്റ് 24 അപ്പസ്തോലനായ വിശുദ്ധ ബർത്തൊലോമിയോ | Saint Bartholomew the Apostle

ആഗസ്റ്റ് 24 – അപ്പസ്തോലനായ വിശുദ്ധ ബർത്തൊലോമിയോ | Saint Bartholomew the Apostle

Advertisements

“നിഷ്കപടനായ ഒരു യഥാർത്ഥ ഇസ്രായേൽക്കാരൻ” എന്ന് യേശുതന്നെ വിശേഷിപ്പിച്ച അപ്പസ്തോലനായ വിശുദ്ധ ബർത്തൊലോമിയോയുടെ തിരുനാൾ.

Script, Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: From Pixabay

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s