വിഴിഞ്ഞം സമരത്തിന് ശക്തമായ പിന്തുണയുമായി സീറോ മലബാർ സഭയിലെ അല്മായർ | CNEWSLIVE

വിഴിഞ്ഞം സമരത്തിന് ശക്തമായ പിന്തുണയുമായി സീറോ മലബാർ സഭയിലെ അല്മായർ | CNEWSLIVE

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s