ആഗസ്റ്റ് 27 വിശുദ്ധ മോനിക്ക | Saint Monica

ആഗസ്റ്റ് 27 – വിശുദ്ധ മോനിക്ക | Saint Monica

Advertisements

വിശുദ്ധ അഗസ്റ്റിന്റെ മാതാവും കണ്ണീരോടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് പുത്രനെ മാനസാന്തരത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് നയിച്ചവളുമായ വിശുദ്ധ മോനിക്കയുടെ തിരുനാൾ.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: From Pixabay

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s