പരവശം

അസ്തമിക്കാത്ത സ്നേഹത്തിൻ്റെ അനന്യ സമ്മാനമായ ഈശോയുടെ തിരുശരീരവും തിരുരക്തത്തിനുമായി എൻ്റെ ആത്മം പരവശമാക്കുന്നു.
…………………………………………..
അന്ത്യോക്യായിലെ വി.ഇഗ്നേഷ്യസ്.

സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൂദാശയായ ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“Holy Wisdom, Soaring Power, encompass us with wings unfurled, and carry us, encircling all, above, below, and through the world.“
– Hildegard of Bingen🌹🔥❤️

Good Morning… Have a blessed Sunday…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s