ആഗസ്റ്റ് 31 വിശുദ്ധ റെയ്മണ്ട് നോൺനാത്തൂസ് | Saint Raymond Nonnatus

ആഗസ്റ്റ് 31 – വിശുദ്ധ റെയ്മണ്ട് നോൺനാത്തൂസ് | Saint Raymond Nonnatus

Advertisements

ക്രിസ്തീയതടവുകാരുടെ മോചകനും അനേകരെ ക്രിസ്തുമാർഗ്ഗത്തിലേക്ക് നയിച്ചവനുമായ വിശുദ്ധ റെയ്മണ്ട് നോൺനാത്തൂസിന്റെ തിരുനാൾ. മരിക്കുമ്പോൾ വെറും 36 വയസ് മാത്രം പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹം കർദ്ദിനാൾ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടിരുന്നു.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: From Pixabay

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s