സെപ്റ്റംബർ 1 വിശുദ്ധ ഗൈൽസ് | Saint Giles

സെപ്റ്റംബർ 1 – വിശുദ്ധ ഗൈൽസ് | Saint Giles

Advertisements

വിശുദ്ധ ഏജീഡിയൂസ് എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന വിശുദ്ധ ഗൈൽസിന്റെ തിരുനാൾ.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: From Pixabay

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

Advertisements
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s