എല്ലാറ്റിനുമുപരി

ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലെ ഈശോയെ സ്നേഹിക്കുക.
…………………………………………..
കുരിശിൻ്റെ വി.യോഹന്നാൻ

നിത്യജീവൻ നല്കുന്ന അപ്പമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

” Let us run to her, and, as her little children, cast ourselves into her arms with a perfect confidence. ” –
Saint Francis de Sales 🌹🔥❤️

Good Morning… Have a gracefilled day…

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s