സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പുരോഗതി എന്നിലൂടെ… | Fr. Adarsh Kumbalath

സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പുരോഗതി എന്നിലൂടെ… | Fr. Adarsh Kumbalath

Advertisements

The advancement of the gospel through me… Talk by Fr. Adarsh Kumbalath

Fr. Daniel Poovannathil, MCRC, Trivandrum. © Fr. Daniel Poovannathil Official. All Rights Reserved.

Downloading, duplicating and re-uploading of this video will be considered as copyright infringement.

frAdarshKumbalath

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s