63 വർഷക്കാലം ക്രിസ്ത്യൻ ആശുപത്രിയിൽ സേവനം പൂർത്തിയാക്കിയ പാഴ്സി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് കേട്ടാൽ അതിശയം!

63 വർഷക്കാലം ക്രിസ്ത്യൻ ആശുപത്രിയിൽ സേവനം പൂർത്തിയാക്കിയ പാഴ്സി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് കേട്ടാൽ അതിശയം !

Advertisements

63 വർഷക്കാലം ക്രിസ്ത്യൻ ആശുപത്രിയിൽ സേവനം പൂർത്തിയാക്കിയ പാഴ്സി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് കേട്ടാൽ അതിശയം! – Mar Raphael Thattil
Directed and Produced By Bethlehem TV
Visit For More Videos http://www.bethlehemtv.org​​​​​​​​​
Subscribe Our Youtube Channel
https://youtube.com/c/BethlehemTVindia​​

bethlehemtv #marraphaelthattil

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s