സെപ്റ്റംബർ 4 വിശുദ്ധ റൊസാലിയ | Saint Rosalia

സെപ്റ്റംബർ 4 – വിശുദ്ധ റൊസാലിയ | Saint Rosalia

Advertisements

ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള സ്നേഹത്തെപ്രതി ചെറുപ്രായത്തിൽ കൊട്ടാരവും സുഖസൗകര്യങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് താപസജീവിതം നയിച്ച കന്യകയായ വിശുദ്ധ റൊസാലിയയുടെ തിരുനാൾ.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: From Pixabay

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s