സെപ്റ്റംബർ 6 വിശുദ്ധ എല്യൂത്തേരിയൂസ് | Saint Eleutherius

സെപ്റ്റംബർ 6 – വിശുദ്ധ എല്യൂത്തേരിയൂസ് | Saint Eleutherius

Advertisements

അതിശയകരമായ ലാളിത്യവും സഹാനുഭൂതിയും നിറഞ്ഞ ഒരു പുണ്യപുരുഷനായിരുന്ന വിശുദ്ധ എല്യൂത്തേരിയൂസിന്റെ തിരുനാൾ.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: From Pixabay

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

Advertisements
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s