ദിവ്യകാരുണ്യ സ്വീകരണം

നിന്റെ സൗഖ്യത്തിനുള്ള ഒരേയൊരു മാര്‍ഗ്ഗം ദിവ്യകാരുണ്യ സ്വീകരണമാണ്. നിന്റെ ആത്മാവിന്റെ അതിഥിക്ക് നിന്റെ സങ്കടങ്ങളറിയാം. അവനുവേണ്ടിമാത്രം ശൂന്യമാക്കിയ ഒരു വീട്! അതുമാത്രമാണവനാഗ്രഹിക്കുന്നത്.
– – – – – – – – – – – –
വി.കൊച്ചുത്രേസ്യ.തിരുവോസ്തിയില്‍ വസിക്കുന്ന ദൈവമേ, ഞങ്ങള്‍ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

If you ever feel distressed during your day, call upon Our Lady. Just say this simple prayer, “Mary, mother of jesus, please be a mother to me now.” I must admit, this prayer has never failed me.
St. Mother Teresa🌹🔥❤️

Good Morning…
Festal blessings of the nativity of the blessed Virgin Mary…..
Happy Onam…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s