സെപ്റ്റംബർ 11 – വിശുദ്ധ ജീൻ ഗബ്രിയേൽ പെർബോയിർ | Saint Jean-Gabriel Perboyre

സെപ്റ്റംബർ 11 – വിശുദ്ധ ജീൻ ഗബ്രിയേൽ പെർബോയിർ | Saint Jean-Gabriel Perboyre

Advertisements

ചൈനയിൽ ആദ്യം വിശുദ്ധപദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ട രക്തസാക്ഷിയായ വിശുദ്ധ ജീൻ ഗബ്രിയേൽ പെർബോയിറിന്റെ തിരുനാൾ.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: From Pixabay

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s