സ്നേഹത്തിന്റെ നിറവ്

സ്നേഹമാണവന്റെ സിരകളില്‍!
എല്ലാം സ്നേഹത്തിന്റെ നിറവ്!
– – – – – – – – – – – – – – – –
വി.ബെര്‍ണാര്‍ഡ്. സ്നേഹത്തിന്റെ കൂദാശയായ ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങള്‍ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“As the mother knows the need better than the babe, so the blessed Mother understands our cries and worries and knows them better than we know ourselves.”

  • Fulton J. Sheen🔥🌹❤️

Good Morning…. Have a nice day…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s