ആത്മാവിന്റെ ഇരട്ടിമധുരം

ദിവ്യകാരുണ്യഭക്തി പരമപ്രധാനമാണ് കാരണം, അതിന്റെ കേന്ദ്രം ദൈവമാണ്. ആത്മരക്ഷയുടെ അനന്യമാര്‍ഗ്ഗവും, ആത്മാവിന്റെ ഇരട്ടിമധുരവുമാണത്.
– – – – – – – – – – – – – – – –
വി.പത്താം പീയുസ് പാപ്പ.

ദിവ്യകാരുണ്യമായ തിരുശരീരമേ, ഞങ്ങള്‍ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

Pain and suffering have come into your life, but remember pain, sorrow, suffering are but the kiss of Jesus — a sign that you have come so close to Him that He can kiss you.
St. Mother Teresa of Calcutta🌹🔥❤️

Good Morning…. Have a gracefilled day…..

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s