സെപ്റ്റംബർ 14 – വിശുദ്ധ കുരിശിന്റെ പുകഴ്ചയുടെ തിരുനാൾ | Feast of the Exaltation of the Holy Cross

സെപ്റ്റംബർ 14 – വിശുദ്ധ കുരിശിന്റെ പുകഴ്ചയുടെ തിരുനാൾ | Feast of the Exaltation of the Holy Cross

Advertisements

കർത്താവിന്റെ കുരിശിന്റെ വീണ്ടെടുക്കലിന്റെയും പ്രതിഷ്ഠയുടെയും ഓർമ്മയാചരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ കുരിശിന്റെ പുകഴ്ചയുടെ തിരുനാൾ. ഈ തിരുനാളിന്റെ ചരിത്രം അറിയാം.

Script, Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: From Pixabay
Singer: Fr. Sanoj Mundaplakkal

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s