സ്നേഹത്തിന്റെ തിരുനാൾ

✝️✝️✝️✝️✝️
ഓരോ ദിവ്യകാരുണ്യസ്വീകരണവും സ്നേഹത്തിന്റെ തിരുനാളും ഉത്സവവും ആണ്.
– – – – – – – – – – –
വി.ജമ്മാഗല്‍ഗാനി. ദിവ്യകാരുണ്യമായ തിരുശരീരമേ, ഞങ്ങള്‍ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“Apart from the cross there is no other ladder by which we may get to heaven.”
– Saint Rose of Lima🌹🔥❤️

Good Morning….Festal blessings of the Exaltation of the Holy Cross….
✝️✝️✝️✝️✝️

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s