കാവലായ സ്നേഹം കനീസിയൂസച്ചൻ New Song: Servant of God Fr Canisius CMI

കാവലായ സ്നേഹം കനീസിയൂസച്ചൻ – New Song: Servant of God Fr Canisius CMI

Advertisements

Lyrics: Fr.Shyson Poruthoor CMI
Music: Fr.Linston Olakkengil CMI
Orchestration: Cyriac George
Vocals: Edwin Varghese & Thrisha K.Sajeev
Visuals & Editing: Jofi Pulikkan

വചന മാർഗ്ഗം നീ കണ്ട സ്വപ്നം
വചന ജീവൻ നീ തന്ന ദർശനം ) 2
വചനത്തിൻ വഴിയിലൂടാഴങ്ങൾ തേടിയ
കനീസിയൂസ് താതാ … സ്നേഹ താതാ

പുണ്യ താതാ … സ്നേഹ താതാ…..
കനീസിയൂസ് താതാ… കാവലാകൂ
ആത്മാവിനാനന്ദം ഭൂമിയിൽ വിതറിയ
സ്നേഹമാം താതാ ….. പുണ്യ താതാ

വചന വഴികളോരോത്ത് നേടിയ ദർശനം
ആത്മജപയാത്രയിൽ വഴികാട്ടിയായ്
നീറുന്നമാനവർക്കാശ്വാസ ദീപമായ്
പുണ്യപഥയാത്രയിൽ സഹചാരിയായ്

പുണ്യ താതാ … സ്നേഹ താതാ…..
കനീസിയൂസ് താതാ… കാവലാകൂ
ആത്മാവിനാനന്ദം ഭൂമിയിൽ വിതറിയ
സ്നേഹമാം താതാ ….,.. പുണ്യ താതാ

മനസിൻ്റെ മാണിക്യ മുത്തുകൾ തേടുന്ന
ആനന്ദ യാത്രയിൽ നീ നയിക്കൂ
ജീവിത ദർശന സാന്ത്വന സാഫല്യ
വഴികളിലുജ്ജ്വല ദീപമാകൂ

പുണ്യ താതാ … സ്നേഹ താതാ…..
കനീസിയൂസ് താതാ… കാവലാകൂ
ആത്മാവിനാനന്ദം ഭൂമിയിൽ വിതറിയ
സ്നേഹമാം താതാ ….. പുണ്യ താതാ

സ്നേഹത്തിനുറവകൾ തേടുന്ന യാത്രയിൽ
ആത്മാവിനാനന്ദ നീർച്ചോലയായ്
മനനത്തിൻ യാത്രയിൽ മാനവ ലോകത്ത്
യേശുവിൻ സ്നേഹം നീ നിറയ്ക്കൂ

പുണ്യ താതാ … സ്നേഹ താതാ…..
കനീസിയൂസ് താതാ… കാവലാകൂ
ആത്മാവിനാനന്ദം ഭൂമിയിൽ വിതറിയ
സ്നേഹമാം താതാ ….. പുണ്യ താതാ

സ്നേഹമാർഗ്ഗം നീ തന്ന ദർശനം
മനന മാർഗ്ഗം നീ തന്ന മാതൃക
വചനത്തിൻ വഴിയിലൂടാഴങ്ങൾ തേടിയ
കനീസിയൂസ് താതാ … സ്നേഹ താതാ

പുണ്യ താതാ … സ്നേഹ താതാ…..
കനീസിയൂസ് താതാ… കാവലാകൂ
ആത്മാവിനാനന്ദം ഭൂമിയിൽ വിതറിയ
സ്നേഹമാം താതാ ….. പുണ്യ താതാ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s