ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം

ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലെ ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസമാണ്.
– – – – – – – – – – –
ജീന്‍ ഗാലട്.

യേശുവിന്റെ തിരുശരീരമേ, ഞങ്ങള്‍ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“There is no evil to be faced that Christ does not face with us. There is no enemy that Christ has not already conquered. There is no cross to bear that Christ has not already borne for us, and does not now bear with us. And on the far side of every cross we find the newness of life in the Holy Spirit, that new life which will reach its fulfillment in the resurrection. This is our faith. This is our witness before the world.”
–Pope St. John Paul I❤️🔥🌹

Good Morning… Have a blessed Sunday….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s