സെപ്റ്റംബർ 18 കുപ്പെർത്തീനോയിലെ വിശുദ്ധ ജോസഫ് | Saint Joseph of Cupertino

സെപ്റ്റംബർ 18 – കുപ്പെർത്തീനോയിലെ വിശുദ്ധ ജോസഫ് | Saint Joseph of Cupertino

Advertisements

“പറക്കും വിശുദ്ധൻ” എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന കുപ്പെർത്തീനോയിലെ വിശുദ്ധ ജോസഫിന്റെ തിരുനാൾ. പരീക്ഷക്ക് ഒരുങ്ങുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രത്യേക മദ്ധ്യസ്ഥനാണ് അദ്ദേഹം.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: From Pixabay

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s