നല്ല നിമിഷങ്ങള്‍

ഞാന്‍ സക്രാരിയുടെ മുന്‍പില്‍ ചെലവിട്ട നിമിഷങ്ങളാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല നിമിഷങ്ങള്‍.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ജനീവയിലെ വി.കാതറിന്‍.

വിശുദ്ധരാകുവാന്‍ വിളിക്കപ്പെട്ടവരെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങള്‍ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.❤️❤️❤️

Prayer is an aspiration of the heart.  It is a simple glance directed to Heaven.  It is a cry of gratitude and love in the midst of trial as well as joy.
~St. Therese Lisieux🌹🔥❤️

Good Morning…. festal blessings of St. Mathew …. Have a glorified day…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s