സെപ്റ്റംബർ 24 വല്ലാർപാടത്തമ്മയുടെ തിരുനാൾ | Our Lady of Ransom, Vallarpadam

സെപ്റ്റംബർ 24 – വല്ലാർപാടത്തമ്മയുടെ തിരുനാൾ | Our Lady of Ransom, Vallarpadam

Advertisements

കേരളത്തിലെ പ്രധാന മരിയൻ തീർഥാടനകേന്ദ്രമായ വല്ലാർപാടത്തെ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ തിരുനാൾ. ഈ തിരുനാളിന്റെയും തീർഥാടനകേന്ദ്രത്തിന്റെയും ചരിത്രം അറിയാം.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: From Pixabay

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

catholicchurch

dailysaints

saintoftheday

anudinavisudhar

അനുദിനവിശുദ്ധർ #വിശുദ്ധർ

saint

catholicfeast

catholicmessage

september_24

spiritual #message #catholic #meditation #reflection

vallarpadam #ourladyofransom #vallarpadambasilica #vallarpadam_basilica

rome

popefrancis

കത്തോലിക്കാസഭ #മാർപ്പാപ്പ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s