സെപ്റ്റംബർ 25 വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ഹെർമൻ | Blessed Herman

സെപ്റ്റംബർ 25 – വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ഹെർമൻ | Blessed Herman

Advertisements

Salve Regina, Alma Redemptoris Mater, Veni Sancte Spiritus മുതലായ വിശ്വവിഖ്യാത സ്തുതിഗീതങ്ങളുടെ രചയിതാവും ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവായി കരുതപ്പെടുന്ന ആളുമായ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ഹെർമന്റെ തിരുനാൾ.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: From Pixabay

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s