വിശുദ്ധ പാദ്രെ പിയോ – വിശുദ്ധരെ അറിയാം Fr. Wilson Thattarathundil | St. Padre Pio | Saints

വിശുദ്ധ പാദ്രെ പിയോ – വിശുദ്ധരെ അറിയാം – Fr. Wilson Thattarathundil | St. Padre Pio | Saints

Advertisements

Know more about St. Padre Pio

Fr. Daniel Poovannathil, MCRC, Trivandrum. © Fr.Daniel Poovannathil Official. All Rights Reserved.

Downloading, duplicating and re-uploading of this video will be considered as copyright infringement.

StPadrePio

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s