സെപ്റ്റംബർ 26 വിശുദ്ധരായ കോസ്‌മാസും ഡാമിയനും | Saints Cosmas and Damian

സെപ്റ്റംബർ 26 – വിശുദ്ധരായ കോസ്‌മാസും ഡാമിയനും | Saints Cosmas and Damian

Advertisements

വിഖ്യാത വൈദ്യന്മാരായിരുന്ന ഇരട്ടവിശുദ്ധന്മാർ കോസ്‌മാസിന്റെയും ഡാമിയന്റെയും തിരുനാൾ.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: From Pixabay

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

catholicchurch

dailysaints

saintoftheday

anudinavisudhar

അനുദിനവിശുദ്ധർ #വിശുദ്ധർ

saint

catholicfeast

catholicmessage

september_26

spiritual #message #catholic #meditation #reflection

saintscosmasanddamian #cosmasanddamian #cosmas_and_damian #saints_cosmas_and_damian #saintcosmas #saint_cosmas #saintdamian #saint_damian

rome

popefrancis

കത്തോലിക്കാസഭ #മാർപ്പാപ്പ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s