സെപ്റ്റംബർ 28 ബൊഹീമിയായിലെ വിശുദ്ധ വെൻസെസ്ളാവൂസ് | Saint Wenceslaus of Bohemia

സെപ്റ്റംബർ 28 – ബൊഹീമിയായിലെ വിശുദ്ധ വെൻസെസ്ളാവൂസ് | Saint Wenceslaus of Bohemia

Advertisements

ബൊഹീമിയായിലെ നാടുവാഴിയായിരുന്ന വിശുദ്ധ വെൻസെസ്ളാവൂസിന്റെ തിരുനാൾ. ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ദേശീയനായകനും സ്വർഗ്ഗീയമദ്ധ്യസ്ഥനുമായ ഈ വിശുദ്ധനെക്കുറിച്ച് അറിയാം.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: From Pixabay

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

catholicchurch

dailysaints

saintoftheday

anudinavisudhar

അനുദിനവിശുദ്ധർ #വിശുദ്ധർ

saint

catholicfeast

catholicmessage

september_28

spiritual #message #catholic #meditation #reflection

saintwenceslausofbohemia #wenceslausofbohemia #saint_wenceslaus_of_bohemia #wenceslaus_of_bohemia #saint_wenceslaus #wenceslaus #bohemia

rome

popefrancis

കത്തോലിക്കാസഭ #മാർപ്പാപ്പ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s