മോഹം

അൾത്താരക്കു മുന്നിൽ എരിയുന്ന ഒരു മെഴുകുതിരി ആകാനാണ് എന്റെ മോഹം.
………………. …………………………
വി. കൊച്ചുത്രേസ്യാ

ദൈവീകസ്നേഹത്തിൽ ഞങ്ങളെ ആഴപ്പെടുത്തുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

In all created things discern the providence and wisdom of God, and in all things give Him thanks.
~St. Teresa of Avila🌹🔥❤️

Good Morning…. Have a fruitful day…. Festal blessings of Holy Archangels …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s