ഒക്ടോബർ 2 കാവൽ മാലാഖമാരുടെ തിരുനാൾ | Guardian Angels

ഒക്ടോബർ 2 – കാവൽ മാലാഖമാരുടെ തിരുനാൾ | Guardian Angels

Advertisements

നമ്മുടെ സഹായത്തിനും സംരക്ഷണത്തിനുമായി ദൈവം നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന കാവൽ മാലാഖമാരുടെ തിരുനാൾ.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: From Pixabay

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

catholicchurch

dailysaints

saintoftheday

anudinavisudhar

അനുദിനവിശുദ്ധർ #വിശുദ്ധർ

saint

catholicfeast

catholicmessage

october_2

spiritual #message #catholic #meditation #reflection

guardianangel #guardianangels #guardian_angel #guardian_angels #angel #angels #കാവൽ_മാലാഖ #മാലാഖ

rome

popefrancis

കത്തോലിക്കാസഭ #മാർപ്പാപ്പ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s