ഒക്ടോബർ 3 വിശുദ്ധ തിയഡോർ ഗ്വെറിൻ | Saint Theodore Guerin

ഒക്ടോബർ 3 – വിശുദ്ധ തിയഡോർ ഗ്വെറിൻ | Saint Theodore Guerin

Advertisements

ദൈവാശ്രയത്തിലൂന്നിയ പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തിലൂടെ അമേരിക്കയിലെ ഇന്ത്യാനയുടെ സാമൂഹിക മുഖഛായ തിരുത്തിയ ഫ്രഞ്ച് സന്യാസിനി വിശുദ്ധ തിയഡോർ ഗ്വെറിന്റെ ഓർമ്മത്തിരുനാൾ.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: From Pixabay

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

catholicchurch

dailysaints

saintoftheday

anudinavisudhar

അനുദിനവിശുദ്ധർ #വിശുദ്ധർ

saint

catholicfeast

catholicmessage

october_3

spiritual #message #catholic #meditation #reflection

sainttheodoreguerin #theodoreguerin #saint_theodore_guerin #theodore_guerin

rome

popefrancis

കത്തോലിക്കാസഭ #മാർപ്പാപ്പ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s