ഒക്ടോബർ 4 അസ്സീസിയിലെ വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് | Saint Francis of Assisi

ഒക്ടോബർ 4 – അസ്സീസിയിലെ വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് | Saint Francis of Assisi

Advertisements

ദാരിദ്ര്യത്തെ പുൽകി ക്രിസ്തുമാതൃകയിൽ ജീവിച്ച അസ്സീസിയിലെ വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസിന്റെ തിരുനാൾ. “രണ്ടാം ക്രിസ്തു” എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തെ ധ്യാനിക്കാം.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: From Pixabay

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

catholicchurch

dailysaints

saintoftheday

anudinavisudhar

അനുദിനവിശുദ്ധർ #വിശുദ്ധർ

saint

catholicfeast

catholicmessage

october_4

spiritual #message #catholic #meditation #reflection

saintfrancisofassisi #francisofassisi #saint_francis_of_assisi #francis_of_assisi #francis #assisi #franciscans

rome

popefrancis

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s