ദിവ്യകാരുണ്യം സ്വീകരിക്കാന്‍

തമ്പുരാന് അഹിതമായ ലൗകികതയൊക്കെയും വെടിഞ്ഞിട്ടുവേണം നീ ദിവ്യകാരുണ്യം സ്വീകരിക്കാന്‍.
– – – – – – – – – – – – – – – – –

വി.അഗസ്തിനോസ്.❤️❤️❤️

പാപത്താലും ജീവിതനൈരാശ്യത്താലും തകര്‍ന്നവരെ രക്ഷിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങള്‍ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“Other people may teach us how to seek God, and angels, how to adore him, but the Holy Spirit alone teaches how to find him, possess him and enjoy him.”
~ William of Saint-Thierry 🌹🔥❤️

Good Morning… Have a gracefilled day…. Festal Blessings of St. Faustina Kowalska…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s