ഒക്ടോബർ 6 വിശുദ്ധ ബ്രൂണോ | Saint Bruno

ഒക്ടോബർ 6 – വിശുദ്ധ ബ്രൂണോ | Saint Bruno

Advertisements

കാർത്തൂസിയൻ സന്യാസസഭയുടെ സ്ഥാപകനായ വിശുദ്ധ ബ്രൂണോയുടെ തിരുനാൾ.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: From Pixabay

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

catholicchurch

dailysaints

saintoftheday

anudinavisudhar

അനുദിനവിശുദ്ധർ #വിശുദ്ധർ

saint

catholicfeast

catholicmessage

october_6

spiritual #message #catholic #meditation #reflection

saintbruno #bruno #saint_bruno

rome

popefrancis

കത്തോലിക്കാസഭ #മാർപ്പാപ്പ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s