പരിപൂര്‍ണ്ണം

ദിവ്യകാരുണ്യനാഥനില്‍ പരിപൂര്‍ണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുക. നീ അത്ഭുതങ്ങള്‍ കാണും.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
വി.ജോണ്‍ ബോസ്കോ.

സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ നിന്നിറിങ്ങിവന്ന ജീവന്റെ അപ്പമേ, ഞങ്ങള്‍ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

Let nothing disturb you, let nothing frighten you. All things are passing away. God never changes.. Whoever has God lacks nothing… God alone suffices…
St. Teresa of Avila🌹🔥❤️

Good Morning….
Happy Feast of St. Teresa of Avila….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s