ഒടുവിൽ ഇതാ ശാസ്ത്രം ശരിവെച്ച ക്രൂശിതനായ യേശുവിന്റെ തിരുശരീര രൂപം

ഒടുവിൽ ഇതാ ശാസ്ത്രം ശരിവെച്ച ക്രൂശിതനായ യേശുവിന്റെ തിരുശരീര രൂപം…പീഡാസഹന മുറിവുകളോടുകൂടി…

Advertisements
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s