ചവിട്ടി താഴ്ത്തുന്നവരുടെ മുന്നിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നത് എങ്ങനെ? | Fr Vincent variath | Episode – 70

ചവിട്ടി താഴ്ത്തുന്നവരുടെ മുന്നിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നത് എങ്ങനെ? | Fr Vincent variath | Episode – 70

പരാജയത്തിൻ്റെ വാതിലിലൂടെ കടന്നാണ് ഒരാൾ വിജയത്തിൽ എത്തുക.This video talks about writing ones own winning script. u r not a loser! u r destined to be a winner

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s