സ്നേഹം

ദിവ്യകാരുണ്യനാഥനെ സ്നേഹിക്കുക, മരുഭൂവിലെ പച്ചത്തുരുത്താണവന്‍, യാത്രികന്റെ പാഥേയം, വിശുദ്ധ പേടകമാണവന്‍. ഈ ഭൂമിയുടെ സ്വര്‍ഗ്ഗവും പറുദീസയും അവന്‍തന്നെ.
– – – – – – – – – – – – – – – – –
വി.പീറ്റര്‍ ജൂലിയന്‍ എയ്മര്‍ഡ്.🔥🔥🔥

തിരുവോസ്തിയില്‍ വസിക്കുന്ന ദൈവമേ, ഞങ്ങള്‍ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“How can we live in harmony? First we need to know we are all madly in love with the same God.”
~ Saint Thomas Aquinas 🌹🔥❤️

Have a good day…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s