മാർഗ്ഗം

നന്നാകാനുള്ള ഒരേയൊരു മാര്‍ഗ്ഗം നമ്മോടുകൂടെ വസിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യനാഥനു ചുറ്റും ഒന്നിച്ചു ചേരുക എന്നതാണ്.
           – – – – – – – – – – – – – – – – – –
         വി.പീറ്റര്‍ ജൂലിയന്‍ എയ്മാര്‍ഡ്.

സ്നേഹത്തിന്റെ കൂദാശയായ ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങള്‍ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

Do not forget that true love sets no conditions; it does not calculate or complain, but simply loves.

St. Pope John Paul II
❤️ Totus Tuuട ❤️
Good Morning…. Festal Blessings of St. John Paul II…

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s