എന്നകതാരിൽ അലിയുന്ന സ്നേഹം

എന്നകതാരിൽ അലിയുന്ന സ്നേഹം

Advertisements

അതിമനോഹരമായ ഏറ്റവും പുതിയ ദിവ്യകാരുണ്യ ഗീതം… 23/10 /2022
Department of Education & Faith Formation
CMC Amala Province Kanjirappally
Lyrics & Vox : Sr. Ann Leema Rosmy CMC
Music : Bibin Heavenly Voice
Programming and mixing : George Antony
Studio : Down Town Studio
DOP : Bibin & Roshan
Editing : Magic Eye Kaipattoor

Advertisements
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s