നിതാന്ത സാന്നിദ്ധ്യം

എൻ്റെ ആത്മ നാഥൻ്റെ നിതാന്ത സാന്നിദ്ധ്യം അൾത്താരയിൽ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ മൊളോക്കോയിലെ കുഷ്ഠരോഗികൾക്കുവേണ്ടി സദാ സന്നിഹിതനാകാൻ എനിക്കും ആകുമായിരുന്നില്ല.
…………………………………………..
ഫാ. ഡാമിയൻ

ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി മഹത്വീകരിക്കപ്പെട്ട യേശുവിൻ്റെ തിരുശരീരമേ ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“I am as sure as I live that nothing is so near to me as God. God is nearer to me than I am to myself; my existence depends on the nearness and the presence of God.”
Meister Eckhart”🌹🔥❤️

Good Morning… Have a peaceful day…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s