കരകാണാക്കടൽ

ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അനുദിനം നൽകുന്ന കൃപയുടെ കരകാണാക്കടലാണ് ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലെ സ്നേഹം.
…………………………………………..
വി. ഇഗ്നേഷ്യസ് ലയോള

സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൂദാശയായ ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

” Let us then cast ourselves at the feet of this good Mother, and embracing them let us not depart until she blesses us, and accepts us for her children. “
_Saint Bernard Of Clairvaux🌹🔥❤️

Good Morning… Have a gracefilled day…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s