അഭമ്യമായൊരു ബന്ധം

യേശുവിനാൽ സ്വന്തമാക്കപ്പെടുന്നതും യേശുവിനെ സ്വന്തമാക്കുന്നതുമാണ് യഥാർത്ഥ സ്നേഹാനുഭവം. ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലെ തമ്പുരാനുമായി അഭമ്യമായൊരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാതെ നാം ഒന്നും നേടുന്നില്ല.
…………………………………………..
വി.പീറ്റർ ജൂലിയൻ എയ്മാർഡ്

മനുഷ്യമക്കളോടൊപ്പം വസിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“There is no peace more wonderful than the peace we enjoy when faith shows us God in all created things.”
~ Jean-Pierre de Caussade🌹🔥❤️

Good Morning…. Have a Joyful day….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s